ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนตืผสมโพลิเมอร์ ปิดผิวลาดยางพาราเคปชีล สายบ้านค้อน้อย หมู่ที่ 6 – บ้านอาเลา หมู่ที่ 1

0
170

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ปิดผิวลาดยางพาราเคปชีล สายบ้านค้อน้อย หมู่ที่ 6 – บ้านอาเลา หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

1.ประกาศราคากลาง
3.แบบสรุปราคากลาง ม.6-1
2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ