การจัดการองค์ความรู้คืออะไร

0
309

องค์ความรู้คืออะไร

องค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร
องค์ความรู้ที่ใช้แก้ไขปัญหาที่องค์กรประสบอยู่ในปัจจุบัน
องค์ความรู้จากประสบการณ์ที่องค์กรได้สั่งสมมา
องค์ความรู้ที่สนับสนุน วิสัยทัศน์พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กร