โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 13 บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

0
72
คสล.ม.13- ม.7