ประวัติ อบต.ค้อน้อย

ตำบล ค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
โทรศัพท์ 045-252754


ประวัติความเป็นมา

          ตำบลค้อน้อยเดิมเป็นท้องที่อยู่ในเขตการปกครองของ  ตำบลหนองไฮ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.2542 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้ง ตำบลค้อน้อย โดยแบ่งการปกครองออกเป็น ตำบลค้อน้อย ปัจจุบันมี 17 หมู่บ้าน

พื้นที่

          ต.ค้อน้อย มีพื้นที่ 32,500 ไร่ หรือ 52 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบสูง มีลำห้วยไหลผ่านหลายสาย ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ส่วนมากทำเพื่อยังชีพมากกว่าการผลิตเพื่อจำหน่าย ด้านการศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา 10 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโคสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรมเสื่อเตย และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อเตย

การเดินทาง

เดินทางจาก ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง ถนนสายบ้านโนนแคน – สระดอกเกษ เป็นถนนลูกรัง 14 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากเสื่อเตย เช่น เสื่อเตยพับ ปอกหมอน ฯลฯ