วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย

“มุ่งมั่นพัฒนาบ้านเกิด จริงใจ โปร่งใส พึ่งพาได้”

พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่ 1  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ให้มีมาตรฐาน   มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  อย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 2  พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  ให้ดีอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นระบบ  และใช้การได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 5  พัฒนาระบบให้บริการประชาชนให้มีมาตรฐาน  สร้างระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายสร้างองค์กรที่เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                พันธกิจที่ 6  จัดระเบียบชุมชนให้ชุมชนในท้องถิ่นสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

  1.  มีการคมนาคมสะดวก
  2. มีระบบสาธารณูปโภค เพียงพอและทั่วถึง
  3. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล
  4. ประชาชนมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ
  5. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
  6. ประชาชนมีสุขภาพดี
  7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ได้อย่างยั่งยืน
  8. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  9. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
  10. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น