สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 ระหว่างเดือน ต.ค.60 ถึง ก.ย.61